0
പി എസ് സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ, PSC Malayalam Grammar,PSC Malayalam Questions,മലയാളം,മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ,PSC Malayalam Questions,LDC Malayalam Questions,LDC Malayalam Previous Questions,LDC Questions,LDC Malayalam Grammar Questions,LDC Malayalam Grammar Previous Questions
---------------------
തത്പുരുഷന്‍  ഉദാഹരണങ്ങള്‍  
പാക്കുവെട്ടി :- പാക്കിനെ വെട്ടുന്നത്. 'എ' പ്രത്യയം,പ്രതിഗ്രാഹിക തത്പുരുഷന്‍ 
നിലംതല്ലി :- നിലത്തെ തല്ലുന്നത് . 'എ' പ്രത്യയം,പ്രതിഗ്രാഹിക തത്പുരുഷന്‍ 
മാതൃ ഭക്തി :- മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തി.'ഓട് ' പ്രത്യയം,സംയോജിക  തത്പുരുഷന്‍ 
വിറകുപുര :- വിരകിനുള്ള പുര.'ന്  ' പ്രത്യയം,ഉദ്ദേശിക   തത്പുരുഷന്‍ 
കൊടിമരം:- കൊടിക്കുള്ള മരം. 'ക്ക്  ' പ്രത്യയം,ഉദ്ദേശിക   തത്പുരുഷന്‍ 
സ്വര്‍ണമാല :- സ്വര്‍ണത്താലുള്ള മാല, 'ആല്‍  ' പ്രത്യയം,പ്രയോജിക  തത്പുരുഷന്‍ 
മാങ്ങാകറി :- മാങ്ങയാലുള്ള കറി , 'ആല്‍  ' പ്രത്യയം,പ്രയോജിക  തത്പുരുഷന്‍ 
പശുക്കുട്ടി :- പശുവിന്റെ കുട്ടി, 'ന്റെ ' പ്രത്യയം,സംബന്ധികാ തത്പുരുഷന്‍  
പാര്‍വതശിഖിരം :- പര്‍വതത്തിന്റെ ശിഖിരം , 'ന്റെ ' പ്രത്യയം,സംബന്ധികാ തത്പുരുഷന്‍  
കൈവള :- കൈയിലെ വള , 'ഇല്‍  ' പ്രത്യയം,ആധാരിക തത്പുരുഷന്‍  
ജലജീവി :- ജലത്തിലെ ജീവി, 'ഇല്‍  ' പ്രത്യയം,ആധാരിക തത്പുരുഷന്‍  
no image
Item Reviewed: തത്പുരുഷന്‍ 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.