കര്‍മധാരയന്‍

Releted Posts With this Label

പി എസ് സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ, PSC Malayalam Grammar,PSC Malayalam Questions,മലയാളം,മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ,PSC Malayalam Questions,LDC Malayalam Questions,LDC Malayalam Previous Questions,LDC Questions,LDC Malayalam Grammar Questions,LDC Malayalam Grammar Previous Questions
------------------
കര്‍മധാരയന്‍ 
തത്പുരുഷന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് ഇത്.പുര്‍വപദം വിശേഷണം തന്നെ.പിരിച്ചെഴുതുബോള്‍ 'ആയ'എന്ന് ഇടയില്‍ വരുന്നുണ്ടെങ്കില്‍  കര്‍മധാരയന്‍  എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം,കര്‍മധാരയന്‍  എന്ന് ചോയിസില്‍ പ്രത്യേകിച്ചു പറയുന്നിലെങ്കില്‍  തത്പുരുഷന്‍ എന്ന് പൊതുവായി പറയാം.
ഉദാഹരണങ്ങള്‍ 
  • ഒറ്റത്തടി:- ഒറ്റയായ തടി 
  • പച്ചകപ്പ :- പച്ചയായ കപ്പ 
  • മധുരഗീതം :- മധുരമായ ഗീതം 
  • നീലാകാശം :- നീലയായ ആകാശം  
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Next
This is the current newest page
Previous
Next Post »
0 Comments for "കര്‍മധാരയന്‍ "

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia