0
പി എസ് സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ, PSC Malayalam Grammar,PSC Malayalam Questions,മലയാളം,മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ,PSC Malayalam Questions,LDC Malayalam Questions,LDC Malayalam Previous Questions,LDC Questions,LDC Malayalam Grammar Questions,LDC Malayalam Grammar Previous Questions
------------------
കര്‍മധാരയന്‍ 
തത്പുരുഷന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് ഇത്.പുര്‍വപദം വിശേഷണം തന്നെ.പിരിച്ചെഴുതുബോള്‍ 'ആയ'എന്ന് ഇടയില്‍ വരുന്നുണ്ടെങ്കില്‍  കര്‍മധാരയന്‍  എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം,കര്‍മധാരയന്‍  എന്ന് ചോയിസില്‍ പ്രത്യേകിച്ചു പറയുന്നിലെങ്കില്‍  തത്പുരുഷന്‍ എന്ന് പൊതുവായി പറയാം.
ഉദാഹരണങ്ങള്‍ 
  • ഒറ്റത്തടി:- ഒറ്റയായ തടി 
  • പച്ചകപ്പ :- പച്ചയായ കപ്പ 
  • മധുരഗീതം :- മധുരമായ ഗീതം 
  • നീലാകാശം :- നീലയായ ആകാശം  
no image
Item Reviewed: കര്‍മധാരയന്‍ 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.