കര്‍മധാരയന്‍

കര്‍മധാരയന്‍

പി എസ് സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ, PSC Malayalam Grammar,PSC Malayalam Questions,മലയാളം,മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ,PSC Malayalam Questions,LDC Malayalam Qu...
തത്പുരുഷന്‍

തത്പുരുഷന്‍

പി എസ് സി മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ, PSC Malayalam Grammar,PSC Malayalam Questions,മലയാളം,മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ,PSC Malayalam Questions,LDC Malayalam Qu...

ആദ്യ കാവ്യം

മലയാളത്തിലെ നാടൻപാട്ടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായകാവ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആദ്യ കൃതി 12-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന രാ...
ചിഹ്നങ്ങൾ - 2

ചിഹ്നങ്ങൾ - 2

3. അർഥവിരാമം, രോധിനി Semicolon (;) രോധിനി ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഹാവാക്യത്തിലെ ഉപവാക്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഉദാ:- അയാൾ ഉറക്കത്തി...
ചിഹ്നങ്ങൾ  - 1

ചിഹ്നങ്ങൾ - 1

ഒരു വാക്യത്തിന്റെ വ്യക്തമായ അർത്ഥം വായനക്കാരന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ചിഹ്നങ്ങൾ കൂടിയേ കഴിയൂ. മറ്റൊരാൾ വായിക്കുന്നത് / പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കി...

Google+ Followers

കോൺടാക്റ്റ് ഫോം

നാമം

ഇമെയില്‍ *

സന്ദേശം *

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia