0
1. 'ഉ' എന്ന പ്രത്യയം ഏതു വിഭക്തിയുടെതാണ്? (LDC TVM 2003)
a] ആധാരിക 
b] നിർദ്ദേശിക
c] ഉദ്ദേശിക 
d] പ്രതിഗ്രഹിക 
2.വെള്ളം കുടിച്ചു- ഇതിൽ 'വെള്ളം' എന്ന പദം ഏത് വിഭക്തിയിൽ ? (LDC KTM 2003)
a] നിർദേശിക
b] പ്രതിഗ്രഹിക 
c] സംബന്ധിക 
d] ഉദ്ദേശിക

3. 'എ' എന്ന പ്രത്യയം ഏതു വിഭക്തിയുടെതാണ്? (LDC MLP 2003)

a] ഉദ്ദേശിക
b] ആധാരിക 
c] പ്രതിഗ്രഹിക
d] നിർദേശിക

4. 'കൽ' എന്ന പ്രത്യയം ഏതു വിഭക്തിയുടെതാണ്? (LDC KOKD 2003)

a] പ്രയോജിക 
b] ആധാരിക
c] നിർദേശിക
d] പ്രതിഗ്രഹിക

5. വിഭക്തി പ്രത്യയം ഇല്ലാത്ത വിഭക്തി ? (LDC MLP 2003)

a] സംബന്ധിക 
b] പ്രയോജിക
c] സംയോജിക 
d] നിർദേശിക

6. ആധാരിക വിഭാക്തിയുടെ പ്രത്യയം ഏത് ? (LDC KLM 2003)

a] ആൽ 
b] ഇൽ 
c] ക്ക് 
d] എ 

7. മാവിൻപു എന്നത് ?

a] ഉദ്ദേശിക വിഭക്തി 
b] സംബന്ധിക വിഭക്തി 
c] മിശ്ര വിഭക്തി 
d] വിഭക്ത്യാഭാസം 

8. നാമത്തിന് നാമത്തോടുള്ള ബന്ധം കുറിക്കുന്ന വിഭക്തി ഏതാണ് ? 

a] പ്രതിഗ്രഹിക 
b] സംബന്ധിക 
c] ആധാരിക 
d] ഉദ്ദേശിക 

9. 'ബാലന് ' ഇതിൽ ഉൾചേർന്നിരിക്കുന്ന വിഭക്തി പ്രത്യയം ? 

a] ആൽ 
b] അന് 
c] ഉ 
d] ന്റെ 

10. ഗതി ചേർന്നുവരുന്ന വിഭാക്തിയുടെ പേരെന്ത് ?

a] വിഭക്ത്യാഭാസം 
b] മിശ്ര വിഭക്തി 
c] സമസ വിഭക്തി 
d] സംബോധിക വിഭക്തി 

ഉത്തരങ്ങൾ 
1. c] ഉദ്ദേശിക 
2. b] പ്രതിഗ്രഹിക
3. c] പ്രതിഗ്രഹിക
4. b] ആധാരിക
5. d] നിർദേശിക
6. b] ഇൽ 
7. d] വിഭക്ത്യാഭാസം 
8. b] സംബന്ധിക 
9. c] ഉ 
10. b] മിശ്ര വിഭക്തി 
PSC Malayalam Grammar Questions - 002
Item Reviewed: PSC Malayalam Grammar Questions - 002 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.