സമാസം

Releted Posts With this Label

ഓരോ വാക്കും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചല്ല നമ്മള്‍ ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നത്.ഒന്നിലധികം പദങ്ങളെ കുട്ടിചെര്‍ക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. സങ്കീര്‍ണമായ അര്‍ഥങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു.പദ  സംയോജനം എങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് അറിയാമെന്കിലെ സംയുക്ത പദത്തിന്റെ അര്‍ഥം ഗ്രഹിക്കാന്‍ കഴിയു.പദസംയോഗം പലതരത്തില്‍ വരാം അതില്‍ ഒന്നാണ് സമാസം.രണ്ടോ അതിലധികമോ പദങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സമാസം ഉണ്ടാകുന്നതു. ഒന്നിച്ചു ചേര്‍ന്ന പദത്തെ സമസ്ത പദമെന്ന് പറയും.ഇതില്‍ ആദ്യത്തെ പദത്തിന്(ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടിനെയും) പൂര്‍വ പദമെന്നും അവസാന പദത്തെ ഉത്തരപദം എന്നും വിളിക്കുന്നു.    

പദങ്ങളില്‍ ഏതിനാണോ പ്രാധാന്യം,അവ ചേര്‍ന്ന് അര്‍ഥം ഉണ്ടാകുന്നതു ഏതു തരത്തിലാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമാസത്തെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
  • തത്പുരുഷന്‍ 
  • ബഹുവീഹ്രി 
  • ദ്വാന്ത്വന്‍ 
എന്നിങ്ങനെ മുന് സമാസങ്ങളാണ് മലയാളത്തില്‍ ഉള്ളത്. ഇവയില്‍ തത്പുരുഷന്‍ പലമട്ടില്‍ വരാം .വാക്കുകളെ വിഗ്രഹിച്ചു(സമസ്ത പദത്തിന്റെ അര്‍ഥം വിശദീകരിച്ചു) പറയുമ്പോള്‍ ഏതു സമാസം ആണെന്ന് വ്യക്തമാകും.
തത്പുരുഷന്‍ 
പൂര്‍വ പദം വിശേഷണവും ഉത്തരപദം വിശേഷ്യവും (ഏതിനെയാണോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, അത്)ആയി ഘടകപദങ്ങള്‍ ചേരുന്ന സമാസം ആണിത്.ഇതില്‍ ഉത്തര പടത്തിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം. പദങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങള്‍ (എ,ഉ,ടെ,ന്റെ,ഓട് ,ആല്‍ എന്നിങ്ങനെ) ചീര്‍ത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റെ പേരും കു‌ടി ചേര്‍ത്താണ് തത്പുരുഷന്‍ പറയുക.  

തത്പുരുഷന്‍  ഉദാഹരണങ്ങള്‍  
പാക്കുവെട്ടി :- പാക്കിനെ വെട്ടുന്നത്. 'എ' പ്രത്യയം,പ്രതിഗ്രാഹിക തത്പുരുഷന്‍ 
നിലംതല്ലി :- നിലത്തെ തല്ലുന്നത് . 'എ' പ്രത്യയം,പ്രതിഗ്രാഹിക തത്പുരുഷന്‍ 
മാതൃ ഭക്തി :- മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തി.'ഓട് ' പ്രത്യയം,സംയോജിക  തത്പുരുഷന്‍ 
വിറകുപുര :- വിരകിനുള്ള പുര.'ന്  ' പ്രത്യയം,ഉദ്ദേശിക   തത്പുരുഷന്‍ 

കൊടിമരം:- കൊടിക്കുള്ള മരം. 'ക്ക്  ' പ്രത്യയം,ഉദ്ദേശിക   തത്പുരുഷന്‍ 
സ്വര്‍ണമാല :- സ്വര്‍ണത്താലുള്ള മാല, 'ആല്‍  ' പ്രത്യയം,പ്രയോജിക  തത്പുരുഷന്‍ 
മാങ്ങാകറി :- മാങ്ങയാലുള്ള കറി , 'ആല്‍  ' പ്രത്യയം,പ്രയോജിക  തത്പുരുഷന്‍ 
പശുക്കുട്ടി :- പശുവിന്റെ കുട്ടി, 'ന്റെ ' പ്രത്യയം,സംബന്ധികാ തത്പുരുഷന്‍  
പാര്‍വതശിഖിരം :- പര്‍വതത്തിന്റെ ശിഖിരം , 'ന്റെ ' പ്രത്യയം,സംബന്ധികാ തത്പുരുഷന്‍  
കൈവള :- കൈയിലെ വള , 'ഇല്‍  ' പ്രത്യയം,ആധാരിക തത്പുരുഷന്‍  
ജലജീവി :- ജലത്തിലെ ജീവി, 'ഇല്‍  ' പ്രത്യയം,ആധാരിക തത്പുരുഷന്‍  
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
1 Comments for "സമാസം"

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia