ചിഹ്നങ്ങൾ - 2

Releted Posts With this Label

3. അർഥവിരാമം, രോധിനി Semicolon (;)
രോധിനി ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഹാവാക്യത്തിലെ ഉപവാക്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.
ഉദാ:- അയാൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു; എന്നാൽ ബോധാവസ്ഥയിൽ എത്തിയില്ല.

4. ചോദ്യചിഹ്നം, കാകു Question Mark (?)
രണ്ടു പ്രധാന സന്ദർഭങ്ങളിൽആണ് ചോദ്യചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
എ) ചോദ്യരൂപ വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം.
ഉദാ:- നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്നോ?
ബി) വാക്കിനും വാക്യത്തിനും ശേഷം വലയത്തിനുള്ളിൽ ചോദ്യചിഹ്നം ഇടാറുണ്ട്. സംശയത്തെ കാണിക്കുന്നതിനാണ് ഇത്.
ഉദാ:- ഭാരതഗാഥ എഴുത്തച്ഛന്റെ (?) കൃതിയാണ്.

5. വിക്ഷേപിണി Exclamation Mark (!)
ആഹ്ലാദം, അത്ഭുതം, വിഷമം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് വിക്ഷേപിണി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഉദാ:- ഹ, എത്ര സുന്ദരം!
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
0 Comments for "ചിഹ്നങ്ങൾ - 2"

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia