0
ശൈലികള്‍ - 002 ശൈലികള്‍ - 002

ആകണ്ഠം ആസ്വദിക്കുക -  ധാരാളം അനുഭവിക്കുക  ആകാശം പോലെ ശുന്യം - വെറും വെളിവായി(ഒന്നുമില്ലാതെ) ഇരിക്കുക  ആകാശപുരാണം - വാസ്തവം ഇല്ലാത്തത്. ...

0
ശൈലികള്‍ - 001 ശൈലികള്‍ - 001

അടിപ്പന്തി :- അവസാനത്തെ പന്തി അധരാനുകമ്പ - പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ അല്ലാതെ വാക്കില്‍ മാത്രം ആനുകുല്യം  അടകിടപ്പു കിടക്കുക  -  കാര്യം തീര്‍ച്ചപ്...

2
പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അഗ്നി പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അഗ്നി

അഗ്നി : - വഹ്നി , വൈശ്വാനരന്‍ , വിതിഹോത്രന്‍, ധനഞ്ജയന്‍ , കൃപീടയോനി , ജ്വലനന്‍  ,ജാതാവേദസ് , ബര്‍ഹിസ്,കൃശാനു , അനലന്‍, പാവകന്‍, ചിത്രഭാനു, ...