നാമം

Releted Posts With this Label

ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരാണ് നാമം (Noun). ദ്രവ്യത്തിന്റെ വാചകം നാമം. മനുഷ്യൻ, രാമൻ,മൃഗം, കഴുത, വെള്ളം, അവൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നാമങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇവയിൽ ചിലത് ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ പേരും (മനുഷ്യൻ,മൃഗം) ചിലത് വ്യക്തിയുടെ പേരും(രാമൻ)ഒക്കെയാണ്. നാമം തന്നെ പലവിധത്തിൽ ഉണ്ട്. അവ 

1. ദ്രവ്യ നാമം 
ഒരു ക്രിയയെ(Verb)കുറിക്കുന്നത് .
ഉദാ: പഠിപ്പ്, കുളി, വരവ്, ഓട്ടം 

2. ഗുണനാമം 
ഒരു ഗുണത്തിന്റെ പേര് .
ഉദാ: സാമർത്ഥ്യം, അഴക്, നന്മ 

3. സംജ്ഞാനാമം 
ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രത്യേകമായി സുചിപ്പിക്കുന്ന നാമം (സാധാരണ പറയുന്ന പേര് തന്നെ).
ഉദാ: രാമൻ,സീത,ഉണ്ണി 

4. സാമാന്യ നാമം 
ഒരു ജാതിയെ / വർഗത്തെ കുറിക്കുന്നത്.
ഉദാ: മനുഷ്യൻ, കുരങ്ങൻ, മൃഗം 

5. മേയനാമം 
ജാതി-വ്യക്തി ഭേതം നിശ്ചയിക്കാൻ ആവാത്ത നാമം.
ഉദാ: മഴ, ആകാശം,വെള്ളം 

6. സർവനാമം 
സർവത്തിന്റെയും നാമം.ഒരു പേരിനു പകരം വരുന്നതാണ് ഇത്.
ഉദാ: ഞാൻ, നീ, അവൻ, ആർ, എന്ത്, ഇന്ന, മിക്ക, വല്ല,മറ്റ് 

Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
0 Comments for "നാമം "

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia