0
മലയാളത്തിന്റെ ഗോത്രം മലയാളത്തിന്റെ ഗോത്രം

ഭാരതത്തില്‍ രണ്ടു ഭാഷാഗോത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഇന്‍ഡോ-ആര്യന്‍[ഇന്‍ഡോ-യുറോപ്യന്‍], ദ്രാവിഡം . ഉത്തരെണ്ട്യന്‍ ഭാഷകളായ സംസ്കൃതം,ഹിന്ദി,ഗുജറാത്തി...

0
സ്വാഗതം സ്വാഗതം

പി.എസ്.സി.മലയാളം ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവര്ക്കും സ്വാഗതം . ഈ ബ്ലോഗില്‍ പി.എസ്.സി പരീക്ഷക്ക്‌ വരുന്ന അമലയ...