0
ആദ്യ കാവ്യം ആദ്യ കാവ്യം

മലയാളത്തിലെ നാടൻപാട്ടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായകാവ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആദ്യ കൃതി 12-ആം ന...