0
ചിഹ്നങ്ങൾ - 2 ചിഹ്നങ്ങൾ - 2

3. അർഥവിരാമം, രോധിനി Semicolon (;) രോധിനി ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഹാവാക്യത്തിലെ ഉപവാക്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഉദാ:- അയാൾ ഉറക്കത്തി...

0
ചിഹ്നങ്ങൾ  - 1 ചിഹ്നങ്ങൾ - 1

ഒരു വാക്യത്തിന്റെ വ്യക്തമായ അർത്ഥം വായനക്കാരന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ചിഹ്നങ്ങൾ കൂടിയേ കഴിയൂ. മറ്റൊരാൾ വായിക്കുന്നത് / പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കി...