നാമം

ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരാണ് നാമം (Noun). ദ്രവ്യത്തിന്റെ വാചകം നാമം. മനുഷ്യൻ, രാമൻ,മൃഗം, കഴുത, വെള്ളം, അവൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നാമങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇ...

ബഹുവ്രീഹി

ബഹുവ്രീഹിയില്‍ വിശേഷണവും വിശേഷ്യവും ഉണ്ടെങ്കിലും വിശേഷ്യം ആരെയാണോ (എന്തിനേയാണോ ) ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാള്‍ക്ക് (അതിനാണ്) പ്രാധാന്യം . അന്യപ...

തത്പുരുഷന്‍

ദ്വിഗു സമാസം  ഇതും തത്പുരുഷന്‍ തന്നെ.വിശേഷണം സംഖ്യാവാചികമായത് ദ്വിഗു . മുപ്പാര് :- മുന്നു പാരും  നവരസങ്ങള്‍ :- ഒമ്പത് രസങ്ങള്‍  പഞ...

സമാസം

ഓരോ വാക്കും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചല്ല നമ്മള്‍ ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നത്.ഒന്നിലധികം പദങ്ങളെ കുട്ടിചെര്‍ക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. സങ്കീര്‍ണമാ...

ആദേശസന്ധി

ഒരക്ഷരം പോയി ,പകരം മറ്റൊരു അക്ഷരം വരുന്നതാണ് ആദേശം.മുര്ധാന്യ ആദേശം,വര്നാത്സ്യ ആദേശം,താലവ്യാദേശം, അനുനാസികാദേശം , വിനാമം എന്നിങ്ങനെ അനേകം ...

ദ്വിത്വസന്ധി

രണ്ടു പദങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ചേരുമ്പോള്‍ ആദ്യത്തേത്  വിശേഷണം ആണെങ്കില്‍, രണ്ടാമത്തേതിലെ ആദ്യാക്ഷരം - അത് ദൃഡം ആണെങ്കില്‍ മാത്രം ഇരട്ടിക്കും(ദ്...

ആഗമസന്ധി

ര ണ്ടു പദങ്ങള്‍ ചേരുമ്പോള്‍ / സന്ധിക്കുമ്പോള്‍ രണ്ടു സ്വരങ്ങള്‍ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണെങ്കില്‍ ഉച്ചാരണ സവ്കര്യത്തിനായി അവയ്ക്കിടയില്‍ ഒരു ...
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia