0
നാമം നാമം

ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരാണ് നാമം (Noun). ദ്രവ്യത്തിന്റെ വാചകം നാമം. മനുഷ്യൻ, രാമൻ,മൃഗം, കഴുത, വെള്ളം, ...

0
ബഹുവ്രീഹി ബഹുവ്രീഹി

ബഹുവ്രീഹിയില്‍ വിശേഷണവും വിശേഷ്യവും ഉണ്ടെങ്കിലും വിശേഷ്യം ആരെയാണോ (എന്തിനേയാണോ ) ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്...

0
തത്പുരുഷന്‍ തത്പുരുഷന്‍

ദ്വിഗു സമാസം  ഇതും തത്പുരുഷന്‍ തന്നെ.വിശേഷണം സംഖ്യാവാചികമായത് ദ്വിഗു . മുപ്പാര് :- മുന്നു പാ...

1
സമാസം സമാസം

ഓരോ വാക്കും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചല്ല നമ്മള്‍ ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നത്.ഒന്നിലധികം പദങ്ങളെ ക...

0
ആദേശസന്ധി ആദേശസന്ധി

ഒരക്ഷരം പോയി ,പകരം മറ്റൊരു അക്ഷരം വരുന്നതാണ് ആദേശം.മുര്ധാന്യ ആദേശം,വര്നാത്സ്യ ആദേശം,താലവ്യാദേശം, ...

0
ദ്വിത്വസന്ധി ദ്വിത്വസന്ധി

രണ്ടു പദങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ചേരുമ്പോള്‍ ആദ്യത്തേത്  വിശേഷണം ആണെങ്കില്‍, രണ്ടാമത്തേതിലെ ആദ്യാക്ഷരം - അ...

1
ആഗമസന്ധി ആഗമസന്ധി

ര ണ്ടു പദങ്ങള്‍ ചേരുമ്പോള്‍ / സന്ധിക്കുമ്പോള്‍ രണ്ടു സ്വരങ്ങള്‍ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണെങ്കില്‍ ഉച്...