0
ശൈലികള്‍ - 004 ശൈലികള്‍ - 004

കൈ കഴുകുക :- ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപെടുക  കോടാലി :- ഉപദ്രവകാരി  ഗണപതിക്കല്ല്യണം :- നാളെനാളെയെന്ന് നീണ്ടുപോവുക   ഗ്രന്ഥകീടം :- പുസ്തകപ്പുഴു  ...

0
പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അങ്ങാടി പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അങ്ങാടി

ആപണം  നിഷദ്യ 

0
പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അതിഥി പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അതിഥി

ആവേശികൻ  ആഗന്തുകൻ ഗൃഹാഗതൻ  വിരുന്നുകാരൻ  

0
പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അച്ഛൻ പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അച്ഛൻ

താതൻ  ജനകൻ  ജന്യൻ  പിതാവ്  ജനിത്വൻ  ജനയിതാവ്  ജന്മദാതാ