0
ശൈലികള്‍ - 003 ശൈലികള്‍ - 003

അകം തുറക്കുക :- മനസ്സ് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുക  അക്കരപ്പച്ച :- അകലെയുള്ളതിനോട് ഭ്രമം  അംഗുലീപരിമിതം :- വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നത്ര കുറച്ച്  അഗ്ന...

0
പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അന്വേഷണം പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അന്വേഷണം

സംവീക്ഷണം  വിചയനം  മാർഗ്ഗണം മൃഗണം മൃഗം   

0
പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അങ്കണം പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അങ്കണം

അംഗണം  അംഗനം  ചത്വരം  അജിരം 

0
പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അങ്കം പര്യായ പദങ്ങള്‍ - അങ്കം

യുദ്ധം അനീകം  അദ്യാഗമം ആജി  ആയോധനം  ആസ്ക്കന്ദനം ആഹവം  കലഹം  കലി  ജന്യം  മൃധം  യുത്ത്  രണം  വിഗ്രഹം  സമീകം  സമരം  സംഖ്യം  ...

0
അർത്ഥവ്യത്യാസം ഭാഗം - 2 അർത്ഥവ്യത്യാസം ഭാഗം - 2

ആദി :- ആരംഭം  ആധി :- പ്രയാസം  അന്തരം :- വ്യത്യാസം  ആന്തരം :- ഇടവേള  ഉദ്ദേശം :- ഏകദേശം  ഉദ്ദേശ്യം :- ലക്ഷ്യം  ഉദ്യോഗം :- പ്രവൃത്തി  ...

0
അർത്ഥവ്യത്യാസം ഭാഗം - 1 അർത്ഥവ്യത്യാസം ഭാഗം - 1

അങ്കം :- യുദ്ധം, മടിത്തട്ട്  അംഗം :- അവയവം, ഒരു പ്രതിനിധി  അധികൃതൻ :- അധികാരി  അധ:കൃതർ :- താഴ്ന്ന സമുദായക്കാരൻ  അർത്ഥം :- ധനം, പൊരുൾ...